Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Skauting pro život

Co je Skauting?

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Není to spolek řízený náboženskou nebo politickou skupinou. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skauting není jen volnočasovou aktivitou. Skautská výchova klade důraz především na tyto hodnoty: přátelství, poctivost, zodpovědnost, vytrvalost, pokora, pravda. Skauti se také učí respektu a ochraně přírody.
Hlavním cílem skautingu je prožití něčeho hezkého, založení svého života na kladných hodnotách a vytvoření pozitivního vztahu k druhým a ke společnosti. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, výletů, táborů, nebo schůzek.